My 3D World
Dịch vụ trên web đầu tiên trên thế giới cho phép người bán và
người mua trao đổi và tương tác như trong thế giới thật.